Skangas LNG Production

Skangas LNG Production

Skangasin LNG:n tuotantolaitos

This content is available on en no fi
risavika.jpg

The Skangas liquefaction plant in Risavika

Skangas LNG Production (Skangas) is the LNG production plant at Risavika. The annual production capacity is 300,000 tonnes of LNG.

There is an LNG bunkering facility for marine customers linked to the plant.

The activity at the LNG plant

Natural gas is brought from Kårstø to the LNG plant through the Lyse pipe system. At the LNG plant the gas first passes through a cleansing process where CO2 and water are separated out. Thereafter the gas is piped through the actual processing plant, which in principle functions in the same way as a freezer chest. Here the natural gas is cooled down to approximately 163°C below zero and changes into liquid form.


The liquid natural gas is stored in a large tank which is built like a thermos. The storage tank is designed for up to 28,000 m3 of LNG. The tank is built with a number of barriers, and consists of an external concrete tank and an internal steel tank. The walls of the concrete tank are made of 80 cm thick reinforced concrete. Internally, the tank is clad with steel plates to make it gas tight. Between the concrete and steel tanks, there is an insulation layer of about 1 m thickness. The LNG is stored at atmospheric pressure. From the storage tank the LNG is loaded on board ships or tank lorries for transport. Vaporised gas from the storage tank is piped out to the Lyse regional gas distribution grid.

Skangas at Risavika is comprised of the Major Accident Regulations’ various requirements. The Act relating to the Prevention of Fire, Explosion and Accidents with associated regulations imposes requirements regarding safety level in enterprises handling hazardous substances and a particular information duty for enterprises with a major accident potential. In addition, a safety report has been submitted to the authorities in compliance with the regulations.

What is LNG?

LNG (Liquefied Natural Gas) is natural gas that has been cooled to approximately 163°C below zero. Refrigeration causes the gas to condense and change from gas to liquid form, which leads to the gas volume being reduced 600 times. LNG is odourless and colourless, and its specific gravity is less than half that of water (0.45). Any spills of LNG will quickly evaporate and change into natural gas. Gas in liquid form may be transported in tank lorries/containers or specially constructed ships. Production of LNG enables new geographical areas that are without access to gas through pipe systems, to start using natural gas.

 • 300 000 tons

  Annual production capacity

 • 28 000 m3

  Storage capacity

risavika.jpg

Skangas LNG Production (Skangas) er produksjonsanlegget for LNG i Risavika. Årlig produksjonskapasitet er 300 000 tonn LNG. I tilknytning til anlegget er det LNG bunkringsanlegg for marine kunder.

Virksomheten ved LNG-anlegget

Naturgass fraktes fra Kårstø til LNG-anlegget gjennom Lyses rørsystem. I LNG-anlegget går gassen først gjennom en renseprosess hvor CO2 og vann skilles ut. Deretter ledes gassen inn i selve prosessanlegget, som i prinsipp fungerer på samme måte som en fryseboks. Her kjøles naturgassen ned til ca –163 °C og går over i væskeform.

Den flytende naturgassen lagres i en stor tank som er oppbygd som en termos. Lagringstanken er dimensjonert for inntil 28 000 m3 LNG. Tanken er bygd med en rekke barrierer, og består av en ytre betongtank og en indre ståltank. Betongtanken har vegger av 80 cm tykk armert betong. Innsiden av betongtanken er kledd med stålplater for å gjøre tanken gasstett. Mellom betong- og ståltanken er det et isolasjonslag på ca 1 meter. LNG blir lagret med atmosfærisk trykk. Fra lagringstanken lastes LNG om bord i skip eller tankbil for transport. Avdampet gass fra lagringstanken ledes ut på Lyse sitt regionale gassdistribusjonsnett.

Skangas i Risavika omfattes av storulykkeforskriftens ulike krav. Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter setter krav til sikkerhetsnivå i virksomhet med farlig stoff og særskilt informasjonsplikt for virksomheter med storulykkepotensial. Videre er en sikkerhetsrapport i henhold til Storulykkeforskriften innsendt myndighetene.

Hva er LNG?

LNG (Liquified Natural Gas) er naturgass nedkjølt til ca –163 °C. Nedkjøling medfører at gassen kondenseres og går fra gass til væskeform, noe som fører til at volumet på gassen reduseres om lag 600 ganger. LNG er luktfri, fargeløs, og har en egenvekt under halvparten av vann (0,45). Eventuelt søl av LNG vil raskt fordampe og gå over til naturgass. Gass i væskeform kan transporteres i tankbil/container eller spesialbygde skip. Produksjon av LNG gjør det mulig for nye geografiske markeder, som ikke har tilgang på gass gjennom rørsystemer, å ta i bruk naturgass.

 • 300 000 tonn

  Årlig produksjon

 • 28 000 m3

  Lagringskapasitet

risavika.jpg

Skangas LNG production on Risavikassa toimiva maakaasun nesteytyslaitos.

 Laitoksen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia nesteytettyä maakaasua (LNG). Määrä vastaa lähellä sijaitsevan Stavangerin kaupungin kahden vuoden energiantarvetta.

Lisäksi laitos vastaa läheisen LNG:n bunkrausaseman toiminnasta.

Tuotantolaitoksen toiminta

Maakaasu toimitetaan laitokselle Lysen putkilinjaa pitkin Kårstøsta, jossa sijaitsee Norjan mannerjalustalta saatavan kaasun ja kaasukondensaatin jalostuslaitos. Risavikan LNG-tuotantolaitoksessa hiilidioksidi ja vesi erotellaan kaasusta ennen kaasun johtamista jalostusyksikköön. Jalostusyksikkö toimii samalla periaatteella kuin jääkaappi. Maakaasu jäähdytetään -163 celsiusasteen lämpötilaan, jollon se nesteytyy. LNG varastoidaan suureen säiliöön, joka toimii kuten termospullo. Varastosäiliöön mahtuu jopa 28 000 m3 LNG:tä.

Varastosäiliöstä LNG:tä siirretään säiliöaluksiin tai -autoihin.

 • 300 000 tonnia

  Vuosittainen tuotantokapasiteetti

 • 28 000 m3

  Varastokapasiteetti